2024-06-14

Komiti Ya Mzuzu DFA Yachitiska Mayele ya Nkhombo ya Castel

0

Wakulemba: Victor Stephan

Komiti yakwendeska bola la malundi mu msumba wa Mzuzu pa chibiri yachitiska mayere ya umo nkhombo ya Castel Challenge yiyenderenge mu msumba uwu pa nkhumano iyo yanguchitikira ku Luwinga Technical Centre.

Matimu ghakukwana khumi ghankhonde na ghabiri ndigho ghalembeska mu nkhombo iyi ndipo ghagabika mumagulu ghanayi umo matimu ghakuchita makola ghabiri ghazamufika mundime yamatimu ghankhonde na ghatatu.

Mlembi Mlala wakomiti iyi Alphack Mkandawire wati bali na chizomerezgo kuti matimu ghose ghasungenge nkhalo na malango nangauli wadandaula na unandi wamatimu agho ghakutondeka kulembeskaso usange ghasebera chaka chimoza.

“Tili na chigomezgo matimu ghasungenge mwambo nga mwa nyengo zonse nangauli ndise bakudandaula kuti matimu ghanandi ghakulembeska chaka chimoza ndipo bakutondeka kulembeskaso ulendo unyake nangauli tikupulikiska kuti suzgo la ovwiri likubapo panji ndicho chigaba chimoza mwa vifukwa.”wanguyowoya mwanteura Mkandawire.

Mkandawire walutilizga kuyowoya kuti masewero ghamu nkhombo iyi ghakulindizgika kwamba sabata yikwiza.

Aubrey Burton yumoza mwa balalabalala ku timu ya Mzuzu MRA wati bali na khumbilo lakufika mundime iyo bakusangana namatimu ghamu ligi yikulu.

“Tili natimu yiwemi iyo muli banyamata bavilimika kwamba 17 kweneso balala, ulendo wamala tikajumpha mumagulu ndipo sono tikukumbisiska kuti titole nkhombo iyi kuti tizasangane na matimu ghamu ligi yikulu.” Burton wanguyowoya mwachikanga.

Uyo wazamutola nkhombo iyi paboma wazamutola ndalama zakukwana K1 000 000 kweneso kulutilira kukasangana na matimu ghamu ligi yikulu.

Ndipo matimu ghagabika mwanteura mu cluster A muli matimu gha Chololo,Holera,Luwazi na Emvuyeni apo mu cluster B muli Bwabwa United,Baula Celtic,Luvwere,Matheni na Soweto.

Matimu gha Chikombo,Hilltop,Nkhwazi na Lusangazi United ghazamuswana mu cluster C ndipo cluster yili namatimu gha Mzuzu MRA, Caribbean, Lupaso na SBL FC yaku Salisbury.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *