2024-06-23

Madoda gha nkhondi na yumoza wakakika kwa Jenda pakutolapo lwande pakukoma munthu

0

Apo polisi ya Jenda njakunweka kumazga ukhaliro wa chisawawa pa malango, pa February 23, 2024 yakaka madoda gha nkhonde na yumoza pakubaghanaghanira kuti wakatolopa lwande pakukoma Chimbizgani Banda 28, uyo wakakoleka wakwiba ku kaulira mu boma la Mzimba.

Vavumbulikwa kuti chiponde Chimbizgani Banda wakakoleka mkati mwa nyumba ya a kelvin Munthali kuti wakwiba thumba la vingoma. Ndipo munthowa pakuya naye ku polisi ya Jenda, Kelvin na wanthu wanyake wakatchaya a Banda ndipo wakapwetekeka chomene.

Polisi ikasachizga kuti walute nabo a Banda kuchipatala uko ba chipatala wakaphala kuti a Banda wakiza nawo wakufwa kale.

Mkati mwakusanthasantha polisi ya Jenda pa 24 February 2024 yakaka a Kelvin Munthali 30, Yobe Munthali 37, Chidano Emmanuel Munthali 33, Madalitso Mumthali 28, Maola Joshua Munthali 25, na Mavunika Simon Munthali 34.

Madoda bose agha ghakughanghanirika mulundu wakukoma munthu ndipo batolekerenge kumphala ya weluzgi pala kasandasanda yose wamala.

Polisi ya Jenda yikuchenya wanthu wose kuti kutolera dango mumaboko nkhwanangilira wanangwa wa banthu, ndipo waliyose uyo wasangikenge kuchita ukhaliro uwu wakakikenge.

Madoda yose agha ghakufuma mu Muzi wa a Zaya Fumu yikulu M’mbelwa mu boma la Mzimba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *